22.08.2016, Sverige
Godkjente ettersöksprov 2016:
Cindy vom Pfaffenbuck 10+10 Ukl
Ebbi vom Diebeswinkel 8+10 Ukl
Vassfjärden's Bonni 10+10 Ökl
Vassfjärden's Cello 10+10 Ökl
Vassfjärden's Fina 10+10 Ökl
Vassfjärden's Frippe 10+10 Ökl